Üzleti partnereink
adatainak kezelése

Alapelveink az adatkezelésünk során:

a. jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés
b. csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történő adatgyűjtés
c. szükségesség elvének betartása
d. pontos, naprakész adatok, pontatlanság haladéktalan helyesbítése vagy törlése
e. megfelelő technikai és szervezési intézkedések a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében

A kezelt adatok köre:

Keretszerződésekben, egyedi megállapodásokban rögzített kapcsolattartók neve, telefonszáma, e-mail címe, az ügylet jellegénél fogva, esetenként az Önök egyedi adatszolgáltatásán alapuló egyéb személyes adatának kezelése, továbbítása a szerződés teljesítése céljából az ahhoz szükséges mértékben. Csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyeket Önök bocsátanak rendelkezésünkre, mely adatszolgáltatásukat egyben az abban foglalt személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásuk megadásának tekintünk.

Az adatkezelés időtartama:

A Felek között szerződéses jogviszony létesítése céljából kezdeményezett kapcsolatfelvételtől kezdődően a jogviszony fennállása alatt, valamint a szerződés megszűnésének évét követő 5 évig.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződéses követelmények teljesüléséből fakadó jogos érdek; törvényi kötelezettség

Adattovábbítás:

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Megtekintéshez, hozzáféréshez, helyesbítéshez,
kiegészítéshez, törléshez való jog:

A Társaság által kezelt személyes adataiba az érintett természetes személy betekintést kérhet, azok módosítását és törlését kezdeményezheti. Ezt az igényt az gegenytomi@gmail.com e-mail címre juttathatja el. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 3 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat, ill. válaszunkat az igényre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyes személyes adatok törlése egyes szerződéses kötelezettségeink teljesítésének akadályát képezhetik, azonban amennyiben az erre vonatkozó felhívásunk ellenére is fenntartja az érintett személy törlési igényét, úgy a szerződéses feltételek újra tárgyalása válhat szükségessé. Amennyiben a törlésre tekintettel a szerződésben vállalt kötelezettségeink teljesítése a továbbiakban lehetetlenné válik, úgy a szerződés megszűnéséből eredő hátrányos következmények Társaságunkkal szemben nem alkalmazhatóak.

Panaszhoz való jog:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén kérjük, elsőként társaságunkkal lépjen kapcsolatba. Panaszát legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgáljuk. Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: naih.hu

Adatkezelő neve, címe, elérhetősége:

Cégnév: Gégény Tamás E. V.
Székhely: 4471 Gávavencsellő, Petőfi u. 98.
e-mail: gegenytomi@gmail.com
További információk, az irányelv biztosította adatvédelmi jogok tekintetében az Adatkezelési szabályzatunkban érhető el, melynek mindenkor érvényes verziója a honlapunkon is elérhető.

Köszönjük bizalmát, hogy a Gégény Tamás E.V.-t választotta!
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz, vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.
parallax background