Ajánlatkérők
adatainak kezelése

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Gégény Tamás E. V. (székhelye: 4471., Gávavencsellő, Petőfi u. 98. ) ismertesse Önnel  az árajánlatkérések kezelése során végzett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

Adatkezelő

Gégény Tamás E.V. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett adatkezelései tekintetében.

Adatkezelő elérhetősége: e-mail: gegenytomi@gmail.com

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait, és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.
Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az gegenytomi@gmail.com címen. 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz beérkező árajánlatkérések kezelése, illetve azok megválaszolása az Ön által igényelt szolgáltatásoknak megfelelően.

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő nyilvántartja Önről nevét, e-mail címét, telefonszámát.

Az adatok forrása

Az adatai eljuthatnak az Adatkezelőhöz a https://gegenytransz.hu weboldalon elérhető AJÁNLATKÉRÉS űrlapon keresztül, vagy elektronikus vagy postai csatornán.

Az adatokhoz hozzáférés, tárolás

Az Adatokat az Adatkezelő azon munkatársai használják fel, akik az érintett árajánlat kidolgozásába bevonásra kerülnek.
Adatkezelő az Adatokat saját elektronikus rendszereiben tárolja.

Az adatkezelés tartama

Az adatokat az Adatkezelő a beérkezésüktől számított 5 évig tárolja. Az adatkezelés meghosszabbítása kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő adatkezelése az Ön hozzájárulásán alapul, amennyiben a https://gegenytransz.hu weboldalon elérhető AJÁNLATKÉRÉS űrlapon keresztül jelentkezett és megadta hozzájárulását, valamint ha az Ön kezdeményezése eredményeként jutott el az Adatkezelőhöz az Ön adata.

Kapcsolat

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel kérjük, forduljon hozzánk az gegenytomi@gmail.com email címen.  Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen válaszolunk.

Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján a gegenytomi@gmail.com  email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között:

a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz
b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően
c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását
c) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését
d) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését
e) kérheti az adatok használatának korlátozását
f), kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy azokat másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk
g) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.). Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz, vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.
parallax background